Bạn sẽ được điều hướng sang AAAFx để hoàn thành việc đăng ký.

Automated Trading with your rules!

Automator

Monitor your account 24/7

We imagined the ZuluTrade Automator to be your personal assistant: it can watch and notify you when things happen or automatically execute any action you would otherwise do yourself.

Bạn có thể tạo và thực hiện các quy tắc tự động của mình, bằng cách sử dụng if this then that logic, và cài đặt các thiết lập riêng bằng cách xây dựng quy tắc tự động của riêng bạn!

Bạn có thể tìm thấy Automator và xây dựng các quy tắc của bạn tại tab Cài đặt của tài khoản Forex.

Create your own rules

Bạn có thể thiết lập các quy tắc để chốt lợi nhuận, để cập nhật Dừng/Giới hạn cho các giao dịch được chọn, để đóng các giao dịch có lời hoặc chỉ đơn giản là thông báo đến bạn.

Một vài ví dụ:
  • nếu Lợi nhuận và thua lỗ (thả nổi) của tài khoảng của tôi vượt quá 1,500$ thì sau đó hãy chốt lợi nhuận của tất cả các giao dịch có lợi nhuận
  • nếu PnL từ Trader_X nhỏ hơn 1000$ thì hãy gửi tôi một email thông báo và khóa tất cả giao dịch

Let the Automator do the hard work for you

In the Settings tab for any Live or Demo account, you will find the Automator option to create your own rules.

Creating a rule is simple, just give your rule a title, a short description and set the conditions & actions for your rule. Once the rule is activated, you will receive an account notification, as well as a relevant email.