Lần cập nhật gần đây vào ngày

Tránh Bảo hiểm rủi ro

Tránh Bảo hiểm rủi ro là cài đặt mặc định gợi ý đối với các Tài khoản Môi giới ZuluTrade không hỗ trợ mô hình giao dịch ZuluTrade mặc định dựa vào vé

Trong giao dịch thẻ, sự kết hợp giữa các đơn lệnh chờ mở và các lệnh giao dịch đang mở được thực hiện bằng cách sử dụng đơn lệnh cụ thể, trái ngược với hệ thống không giao dịch thẻ nơi mà các đơn lệnh có liên quan đến công cụ. Bất chấp sự khác biệt trong bản chất giữa hai chế độ, ZuluTrade hỗ trợ việc thực hiện bất kỳ đơn lệnh nào theo cách mà hiệu suất tổng thể và PnL sẽ đều độc lập như nhau trong mỗi chế độ giao dịch.

Với tùy chọn này được kích hoạt, ZuluTrade sẽ loại bất kỳ đơn lệnh chờ mở nào gây cản trở các lệnh giao dịch đang mở hiện có trên thị trường và duy trì hiện trạng giao dịch tài khoản của bạn ở trạng thái toàn diện hơn và hướng tới phía trước, đó là gợi ý cho những người dùng kém tiên tiến. Nếu bạn quyết định vô hiệu hóa nó, Vui lòng lưu ý rằng có thể sảy ra các trường hợp sau:

Trường hợp 1 - Lợi nhuận có sẵn không đủ để quản lý tài khoản của bạn

Mỗi thao tác thực hiện trong tài khoản của bạn là một đơn lệnh giao dịch. Trong hệ thống không dựa trên vé, khi Người dùng thử đóng một lệnh giao dịch mở, ZuluTrade đưa ra một đơn lệnh giao dịch có kích thước lot tương đồng và theo hướng ngược lại. Vì đặt đơn lệnh cần một lợi nhuận để Người môi giới của bạn thực hiện, hãy thận trọng để thu đủ lợi nhuận trong tài khoản của bạn mọi lúc, để tất cả các đơn lệnh (mua, bán hoặc đóng) có thể được thực hiện được.

Bằng cách chọn tùy chọn Tránh Bảo hiểm rủi ro bạn sẽ không cần thêm tiền ký quỹ để thực hiện các đơn lệnh đóng các giao dịch tại ZuluTrade.

Trường hợp 2 - Những chiến lược gây mâu thuẫn

Nhà cung cấp Tín hiệu ZuluTrade hoạt động trong giao dịch dựa trên vé. Cho nên nếu bạn cho phép tài khoản của mình nhận các đơn lệnh theo hướng đối lập cho cùng cặp tiền tệ, vui lòng lưu ý rằng các chiến lược xung đột có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn như là việc các tín hiệu từ các Nhà cung cấp Tín hiệu tín hiệu giống hoặc khác nhau có thể xung đột với nhau.

Bằng cách chọn tùy chọn Tránh Bảo hiểm rủi ro sẽ tránh được giao dịch tạo nên bảo hiểm rủi ro và việc so sánh trạng thái giao dịch giữa tài khoản ZuluTrade của bạn và Nhà môi giới của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Trường hợp 3 - Trình bày khác nhau giữa hiện trạng giao dịch của bạn tại ZuluTrade và tại Nhà môi giới của bạn

Nếu bạn có một giao dịch mở trong tài khoản của bạn và sau đó bạn nhận được một đơn lệnh của lot có kích thước tương tự theo hướng ngược lại, điều này sẽ được dịch như là một đơn lệnh đóng trong tài khoản Môi giới của bạn, nhưng cả hai giao dịch sẽ xuất hiện tại tài khoản ZuluTrade của bạn. Vì vậy, mặc dù thực hiện của tất cả các hoạt động giao dịch và ghi nhận Lỗ/Lãi của các giao dịch này sẽ giống hệt nhau, sự đại diện sẽ khác nhau giữa nhà Môi giới của bạn và tài khoản ZuluTrade của bạn.

Bằng cách chọn tùy chọn Tránh Bảo hiểm rủi ro sẽ tránh được giao dịch tạo nên bảo hiểm rủi ro và việc so sánh trạng thái giao dịch giữa tài khoản ZuluTrade của bạn và Nhà môi giới của bạn sẽ dễ dàng hơn.