Bảo vệ vốn trong Forex - ZuluGuard™

Cách hoạt động của tính năng Bảo vệ Vốn

ZuluGuard™ là hệ thống bảo vệ rất tân tiến có khả năng giám sát những mẫu hành vi không mong muốn từ Nhà giao dịch mà bạn theo dõi và cho phép bạn chọn hành động thực hiện để bảo vệ vốn đầu tư của mình.

Một ví dụ về hành vi không mong muốn là khi hiệu suất của Nhà giao dịch giảm sút và điều này ảnh hưởng đến PnL của tài khoản của bạn.

Vì lý do đó, ZuluGuard™ sẽ liên tục theo dõi hiệu suất của Nhà giao dịch và bảo vệ cắt lỗ-thu lời cho vốn của bạn bằng cách bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu lỗ ở mức mà bạn đã đặt tại tiền tệ cơ bản của tài khoản.

Chính vì vậy mà khi các khoản lỗ xảy ra vượt quá giá trị đã xác định trước của bạn thì ZuluGuard™ sẽ can thiệp để bảo vệ tài khoản của bạn. Xin lưu ý là ZuluGuard™ theo dõi các giao dịch đã thực hiện và chưa thực hiện nên các giao dịch mở được tính đến. Điều này có nghĩa là về tổng thể Nhà giao dịch có thể sinh lời và ZuluGuard™ có thể hành động khi lợi nhuận đang bị giảm xuống! *

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ chi tiết với giả định bạn đã đặt Mức Bảo vệ Vốn là $1000 và chỉ có một giao dịch đang mở tại một thời điểm.

Giao dịch # DD($) tối đa khi giao dịch đang mở PnL Kết thúc ($) của giao dịch PnL tích lũy ($) của Nhà giao dịch trong tài khoản của bạn Tính năng Bảo vệ Vốn của ZuluGuard™ PnL Trường hợp Xấu nhất (Cuối cùng) từ Nhà giao dịch này nếu ZuluGuard™ hành động!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Do tại Giao dịch #5 xảy ra khoản lỗ -$1000 (-$700 từ PnL kết thúc của Giao dịch #4 và -$300 tại lệnh giao dịch nổi ở Giao dịch #5) nên mức Bảo vệ Vốn của bạn là $1000 đã được đạt đến và ZuluGuard™ sẽ hành động!

Vì vậy, PnL Cuối cùng mà Nhà giao dịch này sẽ để lại cho bạn là PnL Trường hợp Xấu nhất (Cuối cùng) trước đó là $1700

Lưu ý

  1. PnL Trường hợp Xấu nhất (Cuối cùng) biểu thị lượng tiền kết thúc (PnL) mà Nhà giao dịch này sẽ để lại cho tài khoản của bạn với giả định là ZuluGuard™ sẽ hành động trong tương lai
  2. Nếu bạn kết hợp PnL kết thúc của các giao dịch #1 và #4 thì con số này sẽ vượt quá ngưỡng Bảo vệ Vốn là 1000. Tuy nhiên, do lợi nhuận đã được thực hiện giữa các giao dịch này nên các khoản lỗ từ Nhà giao dịch này chưa vượt quá 1000 tính đến thời điểm này
  3. Giả định là bạn đã chọn hành động ZuluGuard™ ‘Đóng tất cả giao dịch của nhà giao dịch’

Như vậy, ZuluGuard™ sẽ phát hiện thời điểm hiệu suất của Nhà giao dịch đã giảm sút và tại thời điểm các khoản lỗ đạt đến mức đã xác định trước của bạn, ZuluGuard™ sẽ hành động để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị lỗ thêm.

Thay đổi Mức Bảo vệ Vốn của bạn

Xin lưu ý là ZuluGuard™ có tính đến hiệu suất của Nhà giao dịch kể từ khi bạn bật lược đồ Bảo vệ Vốn trở đi. Bạn có thể điều chỉnh lại mức Bảo vệ Vốn theo yêu cầu của mình và cho phép rủi ro vốn lớn hơn hoặc thấp hơn từ mỗi Nhà giao dịch theo cách bạn đánh giá hiệu suất của họ.

Đặt giá trị thành 0 sẽ tắt tính năng này.

* Miễn trừ quan trọng: Trong điều kiện thị trường không ổn định hoặc thay đổi nhanh chóng, các tín hiệu đóng của ZuluGuard sẽ được lấp đầy tại giá thị trường phổ biến, mức giá này có thể khác nhiều so với giá mong muốn. Do vậy, bạn có thể bị lỗ vì ZuluGuard không phải lúc nào cũng đảm bảo được mức Bảo vệ mong muốn.