Lần cập nhật gần đây vào ngày

Một can thiệp thành công trong mỗi và mọi trường hợp không thể phụ thuộc vào các yếu tố nằm ngoài phạm vi của ZuluTrade. Tuy nhiên, trên tinh thần liên tục nâng cao trải nghiệm của người dùng và thực hiện êm thuận các giao dịch, ZuluTrade đã bổ sung thêm tính năng Quản lý Tài Khoản Của Tôi.

Tính năng này xảy ra trong các trường hợp sau

Trường hợp 1 - Tín hiệu Đóng của Nhà cung cấp Tín hiệu không thể đóng giao dịch trên Tài khoản của bạn

 1. Giao dịch mở tại Tài khoản của bạn và tại tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu
 2. Nhà cung cấp Tín hiệu gửi thành công Tín hiệu Đóng
 3. Tín hiệu Đóng không ngưng giao dịch tại tài khoản của bạn
 4. Hoạt động Giám sát Tài khoản của tôi cố gắng theo dõi sát giao dịch

Lý do đóng giao dịch

Bởi vì Nhà cung cấp Tín hiệu của bạn quyết định đóng giao dịch, để bảo vệ tài khoản của bạn, ZuluTrade sẽ cố gắng đóng giao dịch đồng thời với Nhà cung cấp bởi vì điều đó sẽ cho ra kết quả giống như biên động giá tối thiểu.

Những nguyên nhân phổ biến

Lỗi kỹ thuật, Sự cố về khả năng kết nối

Trường hợp 2 - Giao dịch đã không đóng vì truy cập Dừng/ Giới hạn do giá trị Dừng/ Giới hạn được thiết lập trong Tài khoản của bạn là 0

 1. Giao dịch mở tại Tài khoản của bạn và tại tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu
 2. Giao dịch đóng tại tài khoản Nhà cung cấp Tín hiệu của bạn bằng cách nhấn Dừng/ Giới hạn
 3. Giao dịch vẫn mở tại tài khoản của bạn vì không có lệnh Dừng/ Giới hạn hoặc Dừng/ Giới hạn được thiết lập bằng không
 4. Hoạt động Giám sát Tài khoản của tôi cố gắng theo dõi sát giao dịch

Lý do đóng giao dịch

Nếu Nhà cung cấp Tín hiệu đã thiết lập Lệnh Dừng/Giới Hạn cho một giao dịch và giao dịch này đã được đóng lại bởi Lệnh Dừng/Giới Hạn và không có Lệnh Dừng/Giới Hạn được thiết lập tại tài khoản của bạn thì có thể cho thấy lỗi kỹ thuật hoặc vấn đề kết nối. Vì vậy, để bảo vệ tài khoản của bạn, ZuluTrade sẽ cố gắng đóng giao dịch đồng thời cùng lúc với Nhà cung cấp để cho ra cùng kết quả với độ trượt tối thiểu.

Những nguyên nhân phổ biến

Lỗi kỹ thuật, Sự cố về khả năng kết nối

Trường hợp 3 - Giao dịch đã không đóng vì truy cập Dừng/ Giới hạn mặc dù giá trị Dừng/ Giới hạn trong Tài khoản của bạn trùng với giá trị của Nhà cung cấp Tín hiệu

 1. Giao dịch mở tại Tài khoản của bạn và tại tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu
 2. Giao dịch đóng tại tài khoản Nhà cung cấp Tín hiệu của bạn bằng cách nhấn Dừng/ Giới hạn
 3. Giao dịch vẫn mở tại tài khoản của bạn mặc dù bạn có cùng giá trị Dừng/ Giới hạn với Nhà cung cấp Tín hiệu
 4. Hoạt động Giám sát Tài khoản của tôi cố gắng theo dõi sát giao dịch

Lý do đóng giao dịch

Khi một giao dịch bị đóng tại Nhà cung cấp Tín hiệu do Dừng/Giới hạn nhưng không đóng tại tài khoản của bạn mặc dù Dừng/Giới hạn là như nhau, ZuluTrade sẽ cố đóng giao dịch cùng lúc với Nhà cung cấp bởi vì điều này sẽ cho ra cùng một kết quả với biến động giá tối thiểu.

Những nguyên nhân phổ biến

Mức giá khác nhau do Nhà môi giới của bạn và Nhà môi giới của Nhà cung cấp Tín hiệu đưa ra - vì thế Dừng/Giới hạn đạt được tại một tài khoản chứ không phải tại tài khoản khác

Trường hợp 4 - Ngừng/Giới hạn cập nhật đã bị Nhà môi giới của bạn từ chối do tương đương với Mức giá thị trường

 1. Giao dịch mở tại Tài khoản của bạn và tại tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu
 2. Nhà cung cấp Tín hiệu cập nhật các giá trị Dừng/ Giới hạn
 3. Nhà Môi giới của bạn từ chối cập nhật do biến động của tỷ giá thị trường tiền tệ proximity to current market rate
 4. Hoạt động Giám sát Tài khoản của tôi cố gắng theo dõi sát giao dịch

Lý do đóng giao dịch

Khi giá trị Ngừng/Giới hạn được Nhà cung cấp tín hiệu cập nhật nhưng bị Nhà môi giới của bạn từ chối, ZuluTrade sẽ tìm cách đóng giao dịch, với điều kiện là tỷ lệ hiện tại của Nhà môi giới nằm trong khoảng 10 pip của giá trị cập nhật Ngừng/Giới hạn bị từ chối vì việc này sẽ cho kết quả giống như trượt giá đặt lệnh tối thiểu được đóng bởi Lệnh ngừng/giới hạn.

Những nguyên nhân phổ biến

Nhà Môi giới cung cấp lãi suất thị trường tham chiếu

Trường hợp 5 - Nhà cung cấp Tín hiệu hủy Đơn lệnh Chờ được mở sẵn trên Thị trường trong Tài khoản của bạn

 1. Đơn Lệnh chờ được đặt trong Tài khoản của bạn từ Nhà Cung Cấp Tín Hiệu
 2. Đơn Lệnh Chờ được đặt trên thị trường bằng Tài khoản của bạn chứ không phải bằng Tài khoản của Nhà Cung Cấp Tín Hiệu
 3. Nhà cung cấp Tín hiệu hủy bỏ Đặt Lệnh Chờ tại tài khoản của anh ấy
 4. Hoạt động Giám sát Tài khoản của tôi cố gắng theo dõi sát giao dịch

Lý do đóng giao dịch

Nếu Nhà cung cấp Tín hiệu hủy bỏ Đơn Lệnh Chờ thì Nhà cung cấp tín hiệu sẽ không có quyền kiểm soát Đơn Lệnh Chờ bởi nó bây giờ đã được thực hiện như là một giao dịch tại tài khoản của bạn. Vì lý do này ZuluTrade sẽ cố gắng để đóng giao dịch và không để giao dịch tự do trên thị trường, không được giám sát bởi Nhà cung cấp Tín hiệu.

Những nguyên nhân phổ biến

Mức Môi giới Khác nhau

Trường hợp 6 - Đơn lệnh Chờ được mở và đóng tại Thị trường ở tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu nhưng không mở tại Thị trường ở Tài khoản của bạn

 1. Đơn Lệnh chờ được đặt trong Tài khoản của bạn từ Nhà Cung Cấp Tín Hiệu
 2. Đơn lệnh chờ được mở tại thị trường trên Tài khoản của Nhà cung cấp Tín hiệu nhưng không có trên Tài khoản của bạn
 3. Giao dịch đóng tại tài khoản cua Nhà cung cấp Tín hiệu do truy cập Dừng/Hạn chế
 4. Đơn lệnh vẫn chờ trên tài khoản của bạn
 5. Theo dõi tài khoản của tôi hủy đơn lệnh Chờ

Lý do hủy đơn lệnh chờ

Nếu Đơn lệnh Chờ của Nhà cung cấp Tín hiệu mở tại thị trường và sau đó đóng do giá trị Dừng/Giới hạn, Nhà cung cấp tín hiệu sẽ không kiểm soát trên Đơn lệnh Chờ tại Tài khoản của bạn. Vì lý do này, Zulutrrade sẽ cố gắng hủy Đơn lệnh Chờ tránh để đơn lệnh này mở trên thị trường, bị lộ và không được Nhà cung cấp Tín hiệu theo dõi.

Những nguyên nhân phổ biến

Mức Môi giới Khác nhau