Chương trình giới thiệu bạn bè - Điều kiện và điều khoản

 1. Đây là một chương trình khuyến mãi hợp tác cung cấp bởi ZuluTrade và đối tác Triple A Experts ("AAAFx")
 2. Để tham gia vào khuyến mãi "Giới thiệu bạn bè", người gửi các lời mời bạn bè (được gọi là Người giới thiệu) cần phải là một người dùng Live đã đăng ký với AAAFx và đang sở hữu một tài khoản "giao dịch được".
 3. Người giới thiệu cần có mối quan hệ cá nhân hoặc công việc với người được giới thiệu.
 4. Người được giới thiệu phải trên 18 tuổi.
 5. Người được giới thiệu phải là khách hàng với của AAAFx và ZuluTrade (tức chưa từng đăng ký tài khoản Live hoặc Demo tại AAAFx hoặc ZuluTrade). Nếu Người được giới thiệu là một khách hàng của AAAFx hoặc ZuluTrade thì thư mời sẽ không được gửi đi.
 6. Người được giới thiệu không được đăng kí với một đối tác liên doanh - Affiliate khác, hoặc phần thưởng sẽ không được áp dụng.
 7. Không có giới hạn cho số lượng bạn bè mà một người giới thiệu có thể mời tham gia. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gửi một lời mời đến một địa chỉ email.
 8. Quá trình xác minh tài khoản tiêu chuẩn của AAAFx được áp dụng với tất cả các khách hàng mới.
 9. Tiền thưởng 100$ sẽ được gửi trước đến cả hai tài khoản của Người giới thiệu và Người được giới thiệu ngay khi trạng thái tài khoản giao dịch của Người được giới thiệu được kích hoạt. Khoản tiền thưởng tương ứng cố định đã được tính toán cho các đồng tiền khác gồm €90, ¥10.360, $130 AUD, £75, Fr95 và BGN 175.

  Cả hai, người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được 100$ mỗi người. Tiền tưởng sẽ được gửi khi người được giới thiệu hoàn thành 5 lot giao dịch tiêu chuẩn.

  Lưu ý: Các yêu cầu về lot tròn được tính toán theo tỷ lệ sử dụng trọng số trung bình cho mỗi cặp tiền tệ, vui lòng nhấp vào đây để biết thêm chi tiết. Cũng lưu ý rằng không có các khung thời gian để hoàn thành các yêu cầu lot tròn này.
 10. Tiền thưởng không thể chuyển giữa các tài khoản
 11. Tiền thưởng sẽ hết hạn và tự động được xóa khỏi tài khoản, nếu nó không được chuyển khoản trong vòng 45 ngày (kể từ ngày nó được ghi nhận).
 12. AAAFx có quyền chỉnh sửa, thay đổi, mở rộng hoặc xoá bỏ khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 13. Nếu AAAFx phát hiện bất kỳ bên nào cố gắng trục lợi từ hoạt động gian lận hoặc thiếu tin tưởng, AAAFx có quyền loại trừ họ khỏi chương trình khuyến mại "Giới thiệu bạn bè" theo quyền hạn của mình và không cần thông báo trước.